Thống Kê Đầu Đuôi

ngày
Thống kê đầu đuôi LOTO Truyền thống trong vòng 20 ngày trước 19-10-2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-10-20214 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
18-10-20214 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
17-10-20213 lần6 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
16-10-20213 lần2 lần6 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
15-10-20211 lần4 lần3 lần3 lần7 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
14-10-20211 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
13-10-20212 lần6 lần7 lần5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
12-10-20214 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần4 lần
11-10-20213 lần2 lần5 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
10-10-20211 lần2 lần2 lần4 lần6 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
09-10-20214 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
08-10-20210 lần7 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
07-10-20213 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần7 lần1 lần1 lần
06-10-20210 lần4 lần3 lần4 lần5 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
05-10-20214 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
04-10-20213 lần4 lần1 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
03-10-20213 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
02-10-20212 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
30-09-20214 lần5 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần6 lần1 lần4 lần
29-09-20212 lần0 lần4 lần5 lần1 lần6 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng51 lần64 lần69 lần59 lần56 lần51 lần53 lần51 lần44 lần42 lần

Thống kê theo đuôi LOTO
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-10-20214 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
18-10-20213 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
17-10-20213 lần2 lần3 lần7 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
16-10-20213 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần6 lần2 lần1 lần
15-10-20212 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
14-10-20210 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần4 lần5 lần3 lần
13-10-20212 lần4 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
12-10-20214 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần6 lần1 lần
11-10-20213 lần2 lần5 lần0 lần5 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10-10-20211 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
09-10-20211 lần5 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
08-10-20213 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
07-10-20211 lần8 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
06-10-202110 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
05-10-20212 lần3 lần1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần5 lần2 lần5 lần
04-10-20213 lần2 lần2 lần0 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần5 lần
03-10-20214 lần1 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
02-10-20212 lần4 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
30-09-20213 lần3 lần4 lần5 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
29-09-20212 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
Tổng56 lần56 lần52 lần53 lần55 lần57 lần45 lần57 lần59 lần50 lần

Thống kê theo tổng LOTO
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-10-20213 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
18-10-20214 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần7 lần2 lần5 lần
17-10-20212 lần4 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
16-10-20211 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
15-10-20211 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
14-10-20214 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
13-10-20210 lần3 lần4 lần4 lần4 lần6 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
12-10-20212 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
11-10-20213 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
10-10-20212 lần2 lần4 lần6 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
09-10-20212 lần4 lần6 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
08-10-20210 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần
07-10-20215 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
06-10-20213 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
05-10-20210 lần2 lần2 lần4 lần5 lần5 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
04-10-20212 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
03-10-20214 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần2 lần5 lần
02-10-20211 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
30-09-20213 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
29-09-20212 lần1 lần3 lần5 lần2 lần6 lần0 lần0 lần3 lần5 lần
Tổng44 lần47 lần59 lần56 lần58 lần61 lần47 lần54 lần48 lần66 lần
Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...
Dự Đoán Xổ Số 3 Miền
Bí Kíp Soi Cầu