Thống Kê Đầu Đuôi

ngày
Thống kê đầu đuôi LOTO Truyền thống trong vòng 20 ngày trước 18-01-2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-01-20223 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần5 lần
17-01-20223 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
16-01-20223 lần5 lần2 lần5 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
15-01-20224 lần2 lần5 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
14-01-20223 lần5 lần3 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
13-01-20223 lần4 lần4 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
12-01-20222 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần6 lần
11-01-20226 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
10-01-20222 lần0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần3 lần4 lần1 lần
09-01-20223 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần
08-01-20221 lần0 lần9 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
07-01-20224 lần3 lần1 lần6 lần2 lần5 lần5 lần0 lần0 lần1 lần
06-01-20223 lần0 lần1 lần6 lần4 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần
05-01-20221 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần3 lần5 lần2 lần
04-01-20223 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần4 lần
03-01-20222 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần7 lần3 lần2 lần
02-01-20224 lần1 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
01-01-20225 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần4 lần
31-12-20213 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần5 lần2 lần2 lần6 lần
30-12-20213 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
Tổng61 lần41 lần53 lần62 lần47 lần55 lần60 lần51 lần52 lần58 lần

Thống kê theo đuôi LOTO
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-01-20223 lần1 lần3 lần1 lần7 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
17-01-20222 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần6 lần
16-01-20220 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần5 lần
15-01-20223 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần2 lần7 lần1 lần2 lần
14-01-20223 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
13-01-20222 lần4 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần7 lần1 lần
12-01-20222 lần4 lần2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
11-01-20222 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần6 lần
10-01-20221 lần3 lần3 lần6 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
09-01-20222 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần7 lần3 lần2 lần1 lần
08-01-20221 lần2 lần1 lần3 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
07-01-20223 lần3 lần3 lần5 lần4 lần0 lần1 lần4 lần4 lần0 lần
06-01-20224 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
05-01-20224 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
04-01-20223 lần1 lần1 lần1 lần9 lần4 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
03-01-20221 lần5 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
02-01-20223 lần5 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
01-01-20221 lần3 lần5 lần0 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
31-12-20215 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
30-12-20213 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
Tổng48 lần54 lần57 lần38 lần65 lần51 lần54 lần58 lần59 lần56 lần

Thống kê theo tổng LOTO
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-01-20221 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần0 lần6 lần
17-01-20222 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
16-01-20223 lần3 lần5 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
15-01-20223 lần1 lần1 lần0 lần5 lần3 lần0 lần3 lần7 lần4 lần
14-01-20223 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
13-01-20224 lần5 lần3 lần5 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
12-01-20225 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
11-01-20220 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần9 lần4 lần2 lần
10-01-20226 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần7 lần
09-01-20222 lần2 lần5 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
08-01-20223 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
07-01-20225 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
06-01-20224 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
05-01-20223 lần4 lần3 lần1 lần2 lần7 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
04-01-20227 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
03-01-20221 lần4 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần5 lần4 lần2 lần
02-01-20223 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
01-01-20222 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần8 lần1 lần
31-12-20215 lần6 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
30-12-20211 lần2 lần4 lần3 lần0 lần5 lần5 lần1 lần4 lần2 lần
Tổng63 lần59 lần60 lần47 lần52 lần52 lần43 lần56 lần56 lần52 lần
Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...
Dự Đoán Xổ Số 3 Miền
Bí Kíp Soi Cầu